Ok, bạn sẽ không còn nhận được thông tin Canva từ Thảo nữa..Tuy nhiên, mình có một Offer giảm giá cho bạn